Isikuandmed on igasugune selline teave füüsilise isiku kohta, mille alusel on vastav isik võimalik kas kaudselt või otseselt tuvastada. Isikuandmeteks on näiteks isiku nimi, aadress, kontaktandmed jne. Isikuandmete mõiste hõlmab seejuures ka eriliigilisi isikuandmeid (enne 25.05.2018.a nimetatud kui delikaatsed isikuandmed), millisteks on muu hulgas näiteks terviseandmed, usulisi ning filosoofilisi veendumusi aga ka poliitilisi vaateid käsitlevad andmed.

Isikuandmete töötlemine hõlmab endas ükskõik millist isikuandmetega tehtavat toimingut. Aktsiaselts Rakvere Haigla (edaspidi nimetatud ka kui haigla) töötleb isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik talle pandud avalike ülesannete täitmiseks, s.o seoses tervishoiuteenuse osutamisega ja sellega kaasnevate tegevustega, tagades seejuures konkreetsele olukorrale vastav võimalikult kiire ja kvaliteetne teenuste osutamine. Haiglal kui tervishoiuteenuse osutajal on seadusandlusest tulenev tervishoiuteenuse osutamise käigus töödeldavate andmete saladuses hoidmise kohustus. Viimati nimetatud kohustuse järgimisest kehtivad erandid üksnes õigusaktidest tulenevatel alustel ja korras aga ka juhul kui isik, kelle isikuandmeid töödeldakse, on enda selgelt väljendatud soovil vabastanud haigla vastavast kohustusest kas osaliselt või täielikult.

Füüsilise isiku isikuandmete (edaspidi isikuandmed) töötlemine toimub Aktsiaseltsis Rakvere Haigla kooskõlas Eesti Vabariigi territooriumil kehtivatest õigusaktidest tulenevate tingimustega ning lähtuvalt õigusaktide alusel kehtestatud haiglasisestest andmetöötlusreeglitest.

Kogume ja töötleme Teie isikuandmeid, kui:

 • satute patsiendi, külastaja, kliendi vm rollis isikuna meie haiglasse;
 • Teile osutatakse telemeditsiiniteenust või kasutatakse Teile tervishoiuteenuse osutamiseks e-konsultatsioone;
 • Teie lähedane on sattunud meie haiglasse;
 • patsient on märkinud Teid oma kontaktisikuks;
 • soovite enda või teid volitanud isiku või mõne kolmanda isiku, näiteks pärandaja, kelle raviandmete saamise õigus tuleneb Teile õigusaktidest, ravidokumentide väljastamist;
 • saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse;
 • esitate meile ettepaneku või tänukirja;
 • kandideerite meile tööle või praktikale;
 • viibite haiglale kuuluval territooriumil videokaamerate jälgimisalas;
 • olete jäänud haigla ees maksevõlgnevusse (viimasel juhul võib isikuandmete töötlemise õiguse ulatus õigusaktides sätestatud ulatuses ja korras laieneda ka Teie pärijatele või seaduslikele esindajatele);
 • töötate või sooritate praktikat meie haiglas, olete haiglale teenuseid osutav füüsiline isik või teenuseid osutava/kaupu tarniva juriidilise isiku või koostööpartneri esindaja/kontaktisik.

Turvakaamerad

Turvalisuse tagamiseks kasutatakse haiglale kuuluvate kinnistute välisterritooriumil ning hoonesisestes avalikes ruumides (sh kuid mitte ainult erakorralise meditsiini osakonnas ja osakondade koridorides) helijäädvustuse funktsioonita videovalvet. Videovalve kasutamisest teavitavad haigla territooriumile paigaldatud kaamera kujutisega sildid. Videovalve eesmärgiks on haiglas viibivate patsientide, nende lähedaste, külastajate, klientide ja haigla töötajate tervise ja heaolu ning vara kaitsmine nagu ka vajadusel haigla kodukorrast kinnipidamise jälgimine. Kaamerate salvestisi võib kasutada rikkumisjuhtumite toimumisel nendega seotud asjaolude tuvastamiseks. Kaameraid ei kasutata ühegi konkreetse isiku vahetuks aktiivseks jälgimiseks.

Erakorralise meditsiini osakonnas toimub seal viibivate patsientide videosalvestamine täiendavalt lisaks eelnimetatud eesmärkidele seoses vajadusega osutada patsientidele kvaliteetset tervishoiuteenust, lahendada osutatud teenusega seotud võimalikke erimeelsuseid ja/või võimalikke teenuse kvaliteetse osutamise vaidlustustega seotud juhtumeid. Salvestiste kasutamine teenuse osutamise kvaliteedi parandamiseks toimub läbi salvestiste hilisema töötlemise asutusesisestel õppe-eesmärkidel seoses tööprotsesside edaspidise sujuvama korraldamise ning patsientidele osutatava tervishoiuteenuse kvaliteedi tõstmise eesmärkidega.

Turvakaamerate salvestiste väljastamine toimub üksnes objektiivselt põhjendatud asjaoludel ja ulatuses. Haiglale kuulub õigus jätta salvestis väljastamata juhul kui sellega võivad saada kahjustatud kolmandate isikute õigustatud huvid, sh õigus privaatsusele. Olukorras, kus salvestiste töötlemine on vajalik seoses õigusaktidest tulenevate eesmärkide täitmisega, mh kuid mitte ainult seoses võimalike õigusrikkumiste tuvastamise ja lahendamisega, võib haigla väljastada salvestisi õigusaktidest tulenevat pädevust omavatele asutustele/isikutele. Turvakaamerate salvestisi säilitatakse kuni kolm (3) kalendrikuud, peale mida kuuluvad need kustutamisele, v.a. kui salvestise edasine töötlemine on vajalik käimasoleva vaidluse lahendamiseks või rikkumisjuhtumi menetlemiseks.

Kolmandatel isikutel, sh patsientidel endal ja nende lähedastel/külastajatel on haigla territooriumil videosalvestamine ja/või teiste külastajate/klientide/patsientide/personali pildistamine keelatud ning see võib toimuda üksnes kooskõlastatult haiglaga.

Andmete edastamine ja avaldamine

Haigla väljastab Teiega seotud isikuandmeid eelkõige asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus vastavate andmete töötlemiseks (nt politsei, haigekassa, Maksu- ja Tolliamet, Terviseamet, kiirabi, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel; perearst e-konsultatsiooni toimumisel jms). Lisaks eelnimetatutele võib Haigla olla kohustatud väljastama Teie isikuandmeid seoses Teie poolt soovitud teenuste osutamisega vastavalt Teie ja teenuse osutaja vahel sõlmitud lepingust tulenevatele tingimustele ja korras, mh näiteks rehabilitatsiooniteenuse osutamisel Sotsiaalkindlustusametile ja töövõime hindamisel Töötukassale.

Eriliigilisi isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel. Viimati nimetatud tingimusest võib kehtida erand üksnes olukorras, kus isik, kelle isikuandmeid töödeldakse, on avaldanud selgelt väljendatud soovi vastavast tingimusest kõrvale kaldumiseks või kui töötlemine on vajalik seoses andmete omaniku või kolmandate isikute tervise või elu kaitsmisega või haiglale õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmisega. Viimasel juhul võib andmete edastamine toimuda krüpteerimata kujul, tingimusel, et krüpteerimisnõuete järgimine ei ole mõistlikult võimalik (nt kui esineb krüpteerimist või dekrüpteerimist võimaldava tarkvara tõrge) või tooks kaasa olulise viivituse, millise tulemusena võib mh kujuneda välja oht Teie enda või kolmandate isikute elule või tervisele.

Haigla infosüsteem edastab patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmed automaatselt patsiendi digilukku, millise kaudu saab patsient enda terviseandmetega tutvuda. Haigla kui kaasvastutav töötleja võimaldab patsientide terviseandmetele haigla infosüsteemi kaudu ligipääsu Lääne-Virumaal tegutsevatele perearstidele nende patsientide nimistu ulatuses. Haigla ja kolmandad õigusaktide kohaselt tervishoiuteenuse osutamiseks ja/või terviseandmete töötlemiseks pädevust omavad isikud võivad patsientide terviseandmeid töödelda kaasvastutavate töötlejatena ka vastavalt nendevahelisele lepingule sh seoses patsiendile kvaliteetse ravi osutamiseks vajaliku konsultatsiooniteenuse või alltöövõtu pakkumisega.

Juhul kui olete jäänud haigla ees Teile osutatud teenuste või Teiega seotud muude lepinguliste kohustuste täitmisega seotud võlgnevusse, kuulub haiglale õigus edastada Teie isikuandmeid, sh Teie nime, telefoni numbrit, aadressi, e-posti aadressi ja Teie nimele väljastatud, võlgnevuse aluseks olevate arvete koopiaid, koos arvetel sisalduva ja arvete senise menetlemisega seotud teabega, haigla võlanõuetega tegelevatele lepingulistele inkassoteenuse osutajatele aga ka kohtule, kohtutäituritele ja teistele õigusaktide kohaselt võlanõuete menetlemisel isikuandmete töötlemiseks õigustatud isikutele/asutustele.

Palume arvestada, et vastavalt kehtivale seadusandlusele on surnud isiku isikuandmete töötlemine (nt haigusloost koopia saamine) lubatud vaid pärija nõusolekul. Seetõttu palume surnu andmetest koopia või mistahes muu terviseinfo saamise soovi korral tõendada haiglale oma pärimisõiguslikkus, esitades vajalikud tõendid ja kinnitused. Ilma pärija nõusolekuta võib töödelda üksnes neid isikuandmeid, milliste töötlemiseks ei ole nõusolek vajalik (surnud isiku nimi, sugu, sünni- ja surmaaeg, surmafakt), milliste töötlemiseks on olemas muu õiguslik alus või kui isiku surmast on möödunud isikuandmete kaitse seaduse kohalduvas sättes toodud tähtaeg.

Enda kohta käivate andmetega tutvumine:

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Kirjalikke (omakäeliselt allkirjastatud) taotlusi saate esitada haigla registratuuris (isikusamasuse tuvastamiseks) või saata digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressile haigla@rh.ee. Andmepäring peaks seejuures olema võimalikult konkreetne. Vajadusel kuulub haiglale õigus paluda taotlejal tema poolt soovitud andmete ulatust täiendavalt täpsustada.

Andmed väljastatakse taotlejale kohapeal isikut tõendava dokumendi alusel, krüpteeritult e-postile või tähitud kirjaga. Kolmandatele isikutele osutatud tervishoiuteenust puudutavat teavet me reeglina ei väljasta, v.a. õigusaktidest tulenevatel alustel ja korras (sh kohtu- ja korrakaitseorganitele, eestkostjatele jne) või isikuandmete omaniku volituse alusel.

Andmete kirjalikul väljastamisel võib teatud juhtudel kaasneda Teile eelnev nimetatud teenuse eest tasumise kohustus. Enne tasumist võimalikke dokumentide koopiaid või muid dokumente Teile ei väljastata (nt tähitud posti kulu, koopiate korduva väljastamise tasu, mahukate dokumentide väljastamisega kaasnev tasu jne).

Alaealise ja piiratud teovõimega patsiendi andmetega tutvumine

Alaealise patsiendi puhul on patsiendi terviseandmetega seotud teabe saamiseks õigustatud isikuks lisaks lapsele endale reeglina ka lapsevanemad. Märgime siinkohal, et lapsevanemate kui lapse seaduslike esindajate õigus lapse terviseandmete käsitlemiseks ja lapsega seotud küsimuste lahendamiseks on mõlema lapsevanema puhul võrdne, v.a. kui lapsevanema hooldusõigust on kohtumääruse alusel piiratud. Ühist hooldusõigust omavatel lapsevanematel on ka ühine esindusõigus. Viimane tähendab, et mõlemal lapsevanemal on õigus osaleda lapsega seotud küsimuste lahendamisel ja otsuste vastu võtmisel. Vanem esindab last üksinda, kui tal on lapse suhtes kas ainuhooldusõigus või kui kohus on mingis konkreetses küsimuses andnud ühele lapsevanemale otsustusõiguse. Juhul kui lapsevanema hooldusõigust on kohtumääruse alusel piiratud, palume esindusõiguslikul lapsevanemal tervishoiuteenuse osutajat vastavast piirangust teavitada ning esitada seejuures ka piirangu seadmise aluseks olnud kohtumäärus. Kuniks tervishoiuteenuse osutajale ei ole teatavaks saanud lapsevanema hooldusõiguse piiranguid, käsitleb tervishoiuteenuse osutaja heauskselt mõlemaid lapsevanemaid alaealise patsiendi raviga seotud küsimustes võrdselt. Juhime siinkohal lapsevanemate tähelepanu ka sellele, et alaealise patsiendi terviseandmetega saavad patsiendi seaduslikud esindajad soovi korral reeglina tutvuda ka ise läbi Patsiendiportaali ( https://www.digilugu.ee).

Juhul kui haiglale esitatakse alaealise või piiratud teovõimega täisealise patsiendi osas terviseandmete avaldamise taotlus, jätame endale patsiendi isikuandmete töötlemise õigustatuse tuvastamiseks vajadusel õiguse kontrollida taotleja ja taotluses nimetatud patsiendi perekondlikke või muid esindusõigust kinnitavaid sidemeid Rahvastikuregistrist, teabepäringu alusel. Viimasel juhul toimub taotleja ja taotluses nimetatud patsiendi isikuandmete töötlemine taotluse õiguspärasuse kontrollimise eesmärgil.

Isikuandmeid ei väljastata, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Telefoni või (elektron)posti teel andmete töötlemine ja patsientide lähedastele teabe väljastamine

Juhul kui helistajat või kirja saatjat ei ole võimalik haiglale aktsepteeritaval viisil turvaliselt tuvastada, kuulub haiglale õigus mitte käsitleda Teid või kolmandaid isikuid puudutavaid eriliigilisi isikuandmeid sisaldavat teavet telefoni või elektronposti teel. Eeltoodust tulenevalt ei väljasta haigla tervishoiuteenuse osutamisega (sh seoses patsiendi võimaliku haiglas viibimisega) seotud andmeid lihtelektronkirja teel esitatud päringute alusel nagu ka mitte telefoni teel, neile isikutele, kelle isikusamasus ei leia haigla hinnangul küllaldast tõendatust või kelle osas puudub haiglal alus eeldada nende õigustatust mistahes isikut puudutavate terviseandmete saamiseks. Seetõttu võib haigla paluda isikusamasuse kahtluse korral pöörduda helistajal/kirjutajal võimaliku info saamiseks haiglasse kohapeale, tagamaks vajadusel isikusamasuse tuvastamine täiendavate kontrollimeetodite, sh pildiga isikut tõendava dokumendi alusel.

Juhul kui Teie telefoni või kirjaliku pöördumise sisuks on soov saada teada Teie tuttava või lähedase osas teavet sellest, kas ta viibib haiglas või milline on tema tervislik seisund, soovitame alati pöörduda eelkõige haiglas viibija enda või tema lähedaste poole. Haiglas viibivat patsienti puudutava teabe väljastamine toimub reeglina üksnes patsiendi kontaktisikule. Haigla võib haiglas viibiva patsiendi terviseandmeid tema lähedastele edastada või anda neile terviseandmetele juurdepääsu, v.a. kui patsient on ise selle ära keelanud või kui selle on õigusaktidest tulenevatel tingimustel ja korras keelanud ära uurimist teostav organ. Teadvusetu või tahte väljendamiseks muul põhjusel suutmatu patsiendi terviseandmetega seotud teavet võime väljastada patsiendi omastele (abikaasa, vanemad, lapsed, õed, vennad või patsiendi elukorraldusest tulenevad muud lähedased isikud). Viimati nimetatud juhul puudub haiglal siiski kohustus patsiendi terviseseisundist kõikide omaste eraldi teavitamiseks.

Isikusamasuse tuvastamine haiglas kohapeal

Haiglal on igakordselt õigus paluda Teil esitada Teie isiku üheseks tuvastamiseks, nagu ka patsiendiga seotuse kontrollimiseks, vastavaid tõendeid. Haigla töötaja võib paluda esitada Teie isikut tõendav pildiga dokument ja/või sünnitunnistuse koopia ja/või eestkoste seadmist ning selle ulatust tõendava kohtumääruse koopia vms tõend, millisest nähtuks Teie isikusamasus ja/või võimalik seos patsiendiga. Juhul kui haiglal ei ole võimalik veenduda Teie isikusamasuses või Teie õigustatuses patsiendiga seotud mistahes teabe saamiseks, puudub haiglal kohustus Teile tervishoiuteenuse osutamiseks või mistahes eelduslikult Teid ennast või Teie võimalikku lähedast isikut puudutava teabe väljastamiseks. Haigla lähtub seejuures eelkõige patsiendi õigusest privaatsusele, arvestades seejuures terviseandmete delikaatse iseloomuga ja sellest tuleneva terviseandmete võimalikust volitamata levikust tingitud kahjulike mõjudega patsiendile.

Isikuandmete dokumenteerimine, parandamine, säilitamine ja kustutamine

Teil on õigus taotleda haiglalt Teie puudutavate isikuandmete parandamist või kustutamist või ülekandmist või ligipääsu piiramist. Samuti on Teil õigus esitada vastuväide Teie isikuandmete töötlemise osas. Haigla säilitab isikuandmeid vastavalt õigusaktidest tulenevatel tingimustel ja korras ning seejuures kooskõlas haigla andmetöötlusreeglitega. Eeltoodust tulenevalt puudub isikul õigus nõuda selliste temale tervishoiuteenuse osutamist puudutavate isikuandmete kustutamist, millise säilitamise kohustus tuleneb haiglale õigusaktidest või selliste isikuandmete (sh tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete) kustutamist, milliste säilitamise tähtajad tulenevad õigusaktidest või milliste säilitamiseks on haiglal põhjendatud huvi. Viimati nimetatud isikuandmetena käsitleb haigla eelkõige võlgnevustega või kahjujuhtumitega seotud andmeid.

Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimisel ja vastavate dokumentide säilitamisel lähtub haigla eelkõige õigusaktidest tulenevatest tingimustest ja korrast, sh sotsiaalministri 18.09.2008.a määrusest nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimine ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“. Vastavalt viimati nimetatud määrusele oleme kohustatud Teile tervishoiuteenuse osutamisel töötlema lisaks terviseandmetele mh ka alljärgnevaid isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev, isikukood, alalise elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress, lasteasutuse/kooli/töökoha nimetus, töö- ja ametikoha nimetus, kontaktisiku andmed (ees- ja perekonnanimi, seos patsiendiga, telefoni number, e-posti aadress, elukoha aadress). Vastavalt asjaoludele peame märkima vajadusel üles ka Teie töövõime kaotuse protsendi, puude raskusastme, riikliku pensioniga seotud andmed, perearsti andmed ning muu lisateave, milline on vajalik Teile kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamiseks ja/või milliste andmete töötlemise kohustus tuleneb meile õigusaktidest.

Õiguste kaitse ja kontaktandmed:

Isikuandmete töötlemisega aga ka võimalike isikuandmete töötlemise rikkumisjuhtumitega seonduvate küsimuste või teabega võite pöörduda haigla andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil andmekaitsespetsialist@rh.ee.

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas haigla andmekaitsespetsialisti (andmekaitsespetsialist@rh.ee) või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-post: info@aki.ee).

Teeme omalt poolt kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.

 

Märksõnad

Jälgi meid

Aktsiaselts Rakvere Haigla

KMKR nr: EE100801002
Rg-kood: 10856624
TP kood: 591303

Lõuna põik 1, 44316 Rakvere
Sekretär: +372  322 9010
Faks:  +372 322 9009
E-post: haigla@rh.ee

Tegevusluba nr: L04611, L04365, L04279, L03999, L03805, L03788, L03293, L02637

SEB Pank
SWIFT/BIC: EEUHEE2X, IBAN: EE791010220025506016

Swedbank
SWIFT/BIC: HABAEE2X, IBAN: EE942200221020336737

Luminor Bank
SWIFT/BIC: NDEAEE2X, IBAN:  EE521700017001904897

Coop Pank
SWIFT/BIC: EKRDEE22, IBAN: EE744204278615913802

aktiivne tegevus EMO,  polikliinik, rehabilitatsioon, teenused, uuring, üldine