Haigla väljastab Teiega seotud isikuandmeid eelkõige asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus vastavate andmete töötlemiseks (nt politsei, haigekassa, Maksu- ja Tolliamet, Terviseamet, kiirabi, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel; perearst e-konsultatsiooni toimumisel jms). Lisaks eelnimetatutele võib Haigla olla kohustatud väljastama Teie isikuandmeid seoses Teie poolt soovitud teenuste osutamisega vastavalt Teie ja teenuse osutaja vahel sõlmitud lepingust tulenevatele tingimustele ja korras, mh näiteks rehabilitatsiooniteenuse osutamisel Sotsiaalkindlustusametile ja töövõime hindamisel Töötukassale.

Eriliigilisi isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel. Viimati nimetatud tingimusest võib kehtida erand üksnes olukorras, kus isik, kelle isikuandmeid töödeldakse, on avaldanud selgelt väljendatud soovi vastavast tingimusest kõrvale kaldumiseks või kui töötlemine on vajalik seoses andmete omaniku või kolmandate isikute tervise või elu kaitsmisega või haiglale õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmisega. Viimasel juhul võib andmete edastamine toimuda krüpteerimata kujul, tingimusel, et krüpteerimisnõuete järgimine ei ole mõistlikult võimalik (nt kui esineb krüpteerimist või dekrüpteerimist võimaldava tarkvara tõrge) või tooks kaasa olulise viivituse, millise tulemusena võib mh kujuneda välja oht Teie enda või kolmandate isikute elule või tervisele.

Haigla infosüsteem edastab patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmed automaatselt patsiendi digilukku, millise kaudu saab patsient enda terviseandmetega tutvuda. Haigla kui kaasvastutav töötleja võimaldab patsientide terviseandmetele haigla infosüsteemi kaudu ligipääsu Lääne-Virumaal tegutsevatele perearstidele nende patsientide nimistu ulatuses. Haigla ja kolmandad õigusaktide kohaselt tervishoiuteenuse osutamiseks ja/või terviseandmete töötlemiseks pädevust omavad isikud võivad patsientide terviseandmeid töödelda kaasvastutavate töötlejatena ka vastavalt nendevahelisele lepingule sh seoses patsiendile kvaliteetse ravi osutamiseks vajaliku konsultatsiooniteenuse või alltöövõtu pakkumisega.

Juhul kui olete jäänud haigla ees Teile osutatud teenuste või Teiega seotud muude lepinguliste kohustuste täitmisega seotud võlgnevusse, kuulub haiglale õigus edastada Teie isikuandmeid, sh Teie nime, telefoni numbrit, aadressi, e-posti aadressi ja Teie nimele väljastatud, võlgnevuse aluseks olevate arvete koopiaid, koos arvetel sisalduva ja arvete senise menetlemisega seotud teabega, haigla võlanõuetega tegelevatele lepingulistele inkassoteenuse osutajatele aga ka kohtule, kohtutäituritele ja teistele õigusaktide kohaselt võlanõuete menetlemisel isikuandmete töötlemiseks õigustatud isikutele/asutustele.

Palume arvestada, et vastavalt kehtivale seadusandlusele on surnud isiku isikuandmete töötlemine (nt haigusloost koopia saamine) lubatud vaid pärija nõusolekul. Seetõttu palume surnu andmetest koopia või mistahes muu terviseinfo saamise soovi korral tõendada haiglale oma pärimisõiguslikkus, esitades vajalikud tõendid ja kinnitused. Ilma pärija nõusolekuta võib töödelda üksnes neid isikuandmeid, milliste töötlemiseks ei ole nõusolek vajalik (surnud isiku nimi, sugu, sünni- ja surmaaeg, surmafakt), milliste töötlemiseks on olemas muu õiguslik alus või kui isiku surmast on möödunud isikuandmete kaitse seaduse kohalduvas sättes toodud tähtaeg.

 

Märksõnad

Jälgi meid

Aktsiaselts Rakvere Haigla

KMKR nr: EE100801002
Rg-kood: 10856624
TP kood: 591303

Lõuna põik 1, 44316 Rakvere
Sekretär: +372  322 9010
E-post: haigla@rh.ee

Tegevusluba nr: L04611, L04365, L04279, L03999, L03805, L03788, L03293, L02637, L05956, L05376, L05189

SEB Pank
SWIFT/BIC: EEUHEE2X, IBAN: EE791010220025506016

Swedbank
SWIFT/BIC: HABAEE2X, IBAN: EE942200221020336737

Luminor Bank
SWIFT/BIC: NDEAEE2X, IBAN:  EE521700017001904897

Coop Pank
SWIFT/BIC: EKRDEE22, IBAN: EE744204278615913802

aktiivne tegevus EMO,  polikliinik, rehabilitatsioon, teenused, uuring, üldine