Teenuste eest tasumine

Palume tasuda tähtaegselt kõik arved, so nii voodipäevatasu, visiiditasu, omaosalustasu kui ka tasu Aktsiaselts Rakvere Haigla poolt osutatud tasuliste teenuste eest. Eelistatavalt palume tasuda arved koheselt Aktsiaseltsis Rakvere Haigla kohapeal (vastavalt arve liigile kas registratuuris või erakorralise meditsiini osakonnas), teenuse osutamise/arve väljastamise päeval. Arveldamine toimub haiglas sularahas või kaardimaksega, erandjuhul anname võimaluse tasuda arve ülekandega. Pangaülekandega arve tasumisel palume selgitusse märkida arve number ning patsiendi nimi, arve palume tasuda kolme kalendripäeva jooksul arve väljastamisest.

Juhul kui arveid ei tasuta tähtaegselt, palume arvestada, et:
– varasemate võlgnevuste korral ei võimaldata Teil edaspidi broneerida aegu mistahes tasulistele teenustele (sh kuid mitte ainult kehtib piirang ka statsionaarse tervishoiuteenuse osutamisel täiendava tasu eest võimaldatavatele lisateenustele nagu parandatud olmega palatite kasutamine, tasuline sidumisteenus  jne) kuni võlgnevuste kõrvaldamiseni;
– arve tähtaegselt tasumata jätmise korral võib võlgnevusele lisanduda viivis võlaõigusseadusest tulenevas määras (VÕS § 101 lg 1 p 6, § 113). Juhul kui Teiega sõlmitud lepingus on lepitud kokku teistsuguses viivisemääras, kohaldub lepingust tulenev viivisemäär. Viivitusintressi arvestatakse alates arve tasumise tähtpäevale järgnevast kalendripäevast kuni võlgnevuse kohase tasumise kuupäevani;
– arve tähtaegselt tasumata jätmisel võime edastada või loovutada Aktsiaselts Rakvere Haigla võlanõude menetlemiseks haigla inkassoteenuse koostööpartnerile. Viimasel juhul lisanduvad võlanõudele inkassoteenuse osutaja poolt võlanõude sissenõudmisega seonduvad kulud;
– lisaks eelnimetatud võimalustele võib Aktsiaselts Rakvere Haigla esitada Teie vastu võlanõude ka tsiviilnõudena kohtusse. Sellisel juhul võivad võlanõudele lisanduda ka kohtumenetlusega kaasnevad kulutused (esindustasud, riigilõivud) ning juhul kui kohtuotsusega võlgnikult väljamõistetud võlgnevust vabatahtlikult ei tasuta, ka kohtutäituri poolt läbiviidava täitemenetlusega kaasnevad kulud (kohtutäituritäituri ametitoimingute tasud ja võimalikud täitemenetluse lisatasud).

Märgime, et võlanõude menetlemise vajadusest tingituna võime edastada ilma täiendava nõusoleku küsimise vajaduseta võlglase (ja tema seadusliku esindaja) isikuandmeid, sh eriliigilisteks isikuandmeteks olevaid terviseandmeid, võlanõude menetlemiseks vajalikus põhjendatud ulatuses inkassoteenuse osutajale, kohtutele, haiglale õigusabi osutavatele isikutele/asutustele ning kohtutäituritele. Isikuandmete edastamise aluseks on sellisel juhul võlgniku poolt tema lepingulise kohustuse rikkumine.

Võlanõude menetlemisega seotud isikuandmeid võime säilitada kuni Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest tulenevate rahaliste nõuete aegumise tähtaja lõpuni ja/või seoses käimasolevate kohtumenetluste või täitemenetlustega kuni vastavatest menetlustest tulenevate võlausaldaja õiguste realiseerimise tähtaegade lõpuni, arvestades seejuures raamatupidamisseadusest tulenevate võlanõuete menetlustoiminguid tõendavate dokumentide säilitamise kohustustega. Eeltoodust tulenevalt ei pruugi võlgnikel olla võimalik kasutada Isikuandmete kaitse üldmäärusest (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, „Füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta“) tulenevaid õiguseid nõuda oma isikuandmete kasutamise lõpetamist, edastamist ja/või andmete kustutamist.

Seega palume ebamugavuste vältimiseks leida alati võimalus arve tähtaegseks tasumiseks, kindlustamaks meie vastastikuse meeldiva koostöö jätkumine!

Inkassoteenuse osutajale loovutatud võlanõuetega seonduvates küsimustes palume pöörduda:
Julianus Inkasso OÜ
A. Weizenbergi tn 20,
10150 Kesklinna linnaosa, Tallinn
E-post: inkasso[at]julianus.ee
Tel: +372 681 4400
www.julianus.ee

Arvetega, millise tasumise tähtaeg ei ole veel saabunud, seotud küsimustes palume pöörduda:
Aktsiaselts Rakvere Haigla raamatupidamise osakond
Tel: +372 322 9067
E-post: kristiv[at]rh.ee

 

Märksõnad

Jälgi meid

KMK reg.nr. EE100801002
Reg.nr: 10856624
TP kood: 591303

Lõuna põik 1, 44316 Rakvere
Registratuur:  322 9780
Sekretär:  322 9010
Faks:  322 9009
E-post: haigla@rh.ee

 

SEB Pank
SWIFT/BIC: EEUHEE2X, IBAN: EE791010220025506016

Swedbank
SWIFT/BIC: HABAEE2X, IBAN: EE942200221020336737

Luminor Bank
SWIFT/BIC: NDEAEE2X, IBAN:  EE521700017001904897

aktiivne tegevus EMO,  polikliinik, rehabilitatsioon, teenused, uuring, üldine