Eelistatavalt palume tasuda arved kohe Rakvere Haiglas kohapeal (vastavalt arve liigile kas registratuuris või erakorralise meditsiini osakonnas), teenuse osutamise/arve väljastamise päeval. Arveldamine toimub haiglas sularahas või kaardimaksega, erandjuhul anname võimaluse tasuda arve ülekandega.

Ülekandega tasudes on võimalik kasutada järgnevaid pangakontosid:

SEB Pank
EE791010220025506016

Swedbank
EE942200221020336737

Luminor Bank
EE521700017001904897

Coop Pank
EE744204278615913802

Pangaülekandega arve tasumisel palume selgitusse märkida arve number. Arve palume tasuda kolme kalendripäeva jooksul alates arve väljastamisest.

Palume tasuda tähtaegselt kõik arved, so nii voodipäevatasu, visiiditasu, omaosalustasu kui ka tasu Aktsiaselts Rakvere Haigla poolt osutatud tasuliste teenuste eest. Juhul kui arveid ei tasuta tähtaegselt, palume arvestada, et:

varasemate võlgnevuste korral ei võimaldata Teil edaspidi broneerida aegu mistahes tasulistele teenustele (sh kuid mitte ainult kehtib piirang ka statsionaarse tervishoiuteenuse osutamisel täiendava tasu eest võimaldatavatele lisateenustele nagu parandatud olmega palatite kasutamine, tasuline sidumisteenus  jne) kuni võlgnevuste kõrvaldamiseni;

võime lükata Teile korraliselt osutamisele kuuluva tervishoiuteenuse osutamise edasi seniks kuni varasemad võlgnevused on haiglale tasutud. Haigla teatab tervishoiuteenuse osutamise edasilükkamisest käesolevast punktist tuleneval põhjusel esimesel võimalusel. Kui patsiendile korralise tervishoiuteenuse osutamine on käesolevast punktist tuleneval põhjusel edasi lükatud, pakub haigla patsiendile tervishoiuteenuse osutamiseks uue aja välja niipea, kui see on võimalik, kuid seejuures peale võlgnevuse tasumist;

arve tähtaegselt tasumata jätmise korral võib võlgnevusele lisanduda viivis võlaõigusseadusest tulenevas määras (VÕS § 101 lg 1 p 6, § 113). Juhul kui Teiega sõlmitud lepingus on lepitud kokku teistsuguses viivisemääras, kohaldub lepingust tulenev viivisemäär. Viivitusintressi arvestatakse alates arve tasumise tähtpäevale järgnevast kalendripäevast kuni võlgnevuse kohase tasumise kuupäevani;

arve tähtaegselt tasumata jätmisel võime edastada või loovutada Aktsiaselts Rakvere Haigla võlanõude menetlemiseks haigla inkassoteenuse koostööpartnerile. Viimasel juhul lisanduvad võlanõudele inkassoteenuse osutaja poolt võlanõude sissenõudmisega seonduvad kulud;

lisaks eelnimetatud võimalustele võib Aktsiaselts Rakvere Haigla esitada Teie vastu võlanõude ka tsiviilnõudena kohtusse. Sellisel juhul võivad võlanõudele lisanduda ka kohtumenetlusega kaasnevad kulutused (esindustasud, riigilõivud) ning juhul kui kohtuotsusega võlgnikult väljamõistetud võlgnevust vabatahtlikult ei tasuta, ka kohtutäituri poolt läbiviidava täitemenetlusega kaasnevad kulud (kohtutäituritäituri ametitoimingute tasud ja võimalikud täitemenetluse lisatasud).

Märgime, et võlanõude menetlemise vajadusest tingituna võime edastada ilma täiendava nõusoleku küsimise vajaduseta võlglase (ja tema seadusliku esindaja) isikuandmeid, sh eriliigilisteks isikuandmeteks olevaid terviseandmeid, võlanõude menetlemiseks vajalikus põhjendatud ulatuses inkassoteenuse osutajale, kohtutele, haiglale õigusabi osutavatele isikutele/asutustele ning kohtutäituritele. Isikuandmete edastamise aluseks on sellisel juhul võlgniku poolt tema lepingulise kohustuse rikkumine.

Võlanõude menetlemisega seotud isikuandmeid võime säilitada kuni Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest tulenevate rahaliste nõuete aegumise tähtaja lõpuni ja/või seoses käimasolevate kohtumenetluste või täitemenetlustega kuni vastavatest menetlustest tulenevate võlausaldaja õiguste realiseerimise tähtaegade lõpuni, arvestades seejuures raamatupidamisseadusest tulenevate võlanõuete menetlustoiminguid tõendavate dokumentide säilitamise kohustustega. Eeltoodust tulenevalt ei pruugi võlgnikel olla võimalik kasutada Isikuandmete kaitse üldmäärusest (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, „Füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta“) tulenevaid õiguseid nõuda oma isikuandmete kasutamise lõpetamist, edastamist ja/või andmete kustutamist.

Seega palume ebamugavuste vältimiseks leida alati võimalus arve tähtaegseks tasumiseks, kindlustamaks meie vastastikuse meeldiva koostöö jätkumine!

Arvetega, millise tasumise tähtaeg ei ole veel saabunud, seotud küsimustes palume pöörduda:
Aktsiaselts Rakvere Haigla raamatupidamise osakond
Tel: +372 322 9067 või mobiiltel: 5303 3425. E-post: kristiv@rh.ee

Inkassoteenuse osutajale loovutatud võlanõuetega seonduvates küsimustes palume pöörduda:
Julianus Inkasso OÜ
Toompuiestee 35
10149 Tallinn
Tel: +372 681 4400 E-post: inkasso@julianus.ee
www.julianus.ee

 

Märksõnad

Jälgi meid

Aktsiaselts Rakvere Haigla

KMKR nr: EE100801002
Rg-kood: 10856624
TP kood: 591303

Lõuna põik 1, 44316 Rakvere
Sekretär: +372  322 9010
E-post: haigla@rh.ee

Tegevusluba nr: L04611, L04365, L04279, L03999, L03805, L03788, L03293, L02637, L05956, L05376, L05189

SEB Pank
SWIFT/BIC: EEUHEE2X, IBAN: EE791010220025506016

Swedbank
SWIFT/BIC: HABAEE2X, IBAN: EE942200221020336737

Luminor Bank
SWIFT/BIC: NDEAEE2X, IBAN:  EE521700017001904897

Coop Pank
SWIFT/BIC: EKRDEE22, IBAN: EE744204278615913802

aktiivne tegevus EMO,  polikliinik, rehabilitatsioon, teenused, uuring, üldine