1. Aktsiaselts Rakvere Haiglasse (edaspidi Haigla) tööle kandideerimisel, värbamisel ja Haiglas tööle asumise lepingute sõlmimisel  lähtub Haigla Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest tulenevast regulatsioonist, Haigla töökorralduse reeglistikust tulenevatest tingimustest ning alljärgnevalt nimetatud põhimõtetest ja korrast:
  • Töökohtade täitmiseks korraldab Haigla värbamiskonkursse ja sihtotsinguid. Värbamine, kandidaatide sooviavalduste läbi vaatamine, hindamine ja muud töökohtade täitmisega seonduvad asjakohased tegevused korraldatakse selleks volitatud Haigla töötajate poolt. Töökuulutused avalikustatakse eelkõige  Haigla siseveebis, samuti Haigla koduleheküljel (rh.ee) ja võimalusel konkursiveebis (nt www.cv.ee veebilehel), kus võimaldatakse kõikidel huvitatud isikutel esitada sooviavaldus tööle kandideerimiseks.
  • Haiglal on õigus väljakuulutatud konkursist loobuda ja muuta väljakuulutatud konkursi tingimusi. Nimetatud asjaoludest teavitatakse isikuid, kes esitasid enda sooviavaldused enne vastavate muudatuste tegemist, isiku poolt Haiglale esitatud kontaktandmete vahendusel.
  • Värbamisprotsessis on Haiglal õigus kandidaatide valikul langetada otsus edukaks osutuva kandidaadi osas Haigla poolt sobilikuks ja vajalikuks hinnatud meetodi/meetodite kaudu, muuhulgas on õigus kasutada kandidaatide värbamisel dokumendivooru, proovitööde vooru, testimist, vestluse läbiviimist või muid asjakohaseid meetodeid. Palume kandidaatidel arvestada, et vajadusel viib Haigla kandidaadi osas läbi taustakontrolli karistusregistris (näiteks lastekaitseseadusest tulenevatel alustel lastega vahetut kontakti eeldavale töökohale kandideerimise puhul). Karistusregistrist nähtuva karistuse ja/või kandidaadi osas sundravi kohaldamise teabe selgumisel, millise kohaselt vastavalt kehtivale õiguskorrale ei ole kandidaadi tööle asumine kandideeritaval töökohal lubatud, kuulub Haiglale õigus kandidaadi kandideerimisavaldus jätta viivitamatult läbivaatamata.
  • Tööle kandideerimiseks sooviavalduse esitamise korral loetakse, et kandidaat on andnud nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks. Värbamisprotsessis võib Haigla koguda kandidaadi kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandidaadil on õigus kogutud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused või vastuväited. Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad sellega nõustunud, et Haigla poolt nende poole teabe saamiseks pöördutakse.
  • Töökohale asumiseks tehakse ettepanek kandidaadile, kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim tööülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele. Konkursil osalenud isikutele teavitatakse konkursi tulemustest kirjalikult või suuliselt (nt konkursiveebi, elektronposti või telefoni teel).
  1. Konkursi jooksul kogutud dokumente säilitab Haigla järgmistel eesmärkidel:
  • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks kuni 1 aasta;
  • kandideerinu nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks või alternatiivse töökoha täitmise ettepaneku tegemiseks. Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandal isikul võimaldatakse juurdepääs üksnes seaduses sätestatud juhtudel.
  1. Juhul kui kandidaat osutub kandideerimisprotsessis väljavalituks, saadetakse talle elektroonilises vormil tööle tulemise avaldus, millisel tööle soovija kohustub täitma vähemalt kõik kohustuslikud andmeväljad, mh kuid mitte ainult esitama enda kontaktandmed, pangakonto andmed, vajalikud terviseandmed ning millise esitamisega tööle asuda sooviv isik kinnitab mh ka nõustumust Haigla poolt tema osas karistusregistri  ja muude registrite kaudu päringute tegemiseks juhul kui kehtivad õigusaktid vastavate päringute teostamist haiglalt kui isiku tööle lubajalt nõuavad. Avaldus esitatakse Haiglale elektroonilistel kandjatel.  Erandkorras on võimalik avalduse esitamine ka paberkandjatel, millise juhul täidetakse avaldus Haiglas kohapeal Haigla esindajatega toimuva kohtumise käigus.
  1. Juhul kui lepingu sõlmimisel Haigla poolt kandidaadi osas teostatud päringute tulemusena ilmneb, et tööle kandideerija on esitanud kandideerimisavalduses ja/või tööle tulemise avalduses valeandmeid tema tööle sobivuse eelduse hindamise aluseks olnud teabe osas (nt füüsiliselt raske töö puhul töö sisulist tegemist piirava töövõime puuduse osas ja/või lastega vahetut kokkupuudet omava töökoha puhul karistusregistris nähtuvate karistuste ja/või sundravi osas või töökohustuste täitmisele asumise eelduseks oleva erialase hariduse või kutsekvalifikatsiooni omamise osas), loetakse seda kandidaadi poolt toime pandud tahtlikuks pettuseks, milline on aluseks lepingu sõlmimata jätmiseks ja/või juba sõlmitud lepingust Haigla poolt taganemiseks või selle viivitamatuks ülesütlemiseks.

 

Märksõnad

Jälgi meid

Aktsiaselts Rakvere Haigla

KMKR nr: EE100801002
Rg-kood: 10856624
TP kood: 591303

Lõuna põik 1, 44316 Rakvere
Sekretär: +372  322 9010
E-post: haigla@rh.ee

Tegevusluba nr: L04611, L04365, L04279, L03999, L03805, L03788, L03293, L02637, L05956, L05376, L05189

SEB Pank
SWIFT/BIC: EEUHEE2X, IBAN: EE791010220025506016

Swedbank
SWIFT/BIC: HABAEE2X, IBAN: EE942200221020336737

Luminor Bank
SWIFT/BIC: NDEAEE2X, IBAN:  EE521700017001904897

Coop Pank
SWIFT/BIC: EKRDEE22, IBAN: EE744204278615913802

aktiivne tegevus EMO,  polikliinik, rehabilitatsioon, teenused, uuring, üldine